Informace pro členy kroužků a jejich rodiče

Kroužek - zájmový útvar je pravidelná výchovně vzdělávací činnost, která se opakuje zpravidla jedenkrát týdně. Kroužek, zájmový útvar vede pedagogický pracovník, který je zodpovědný za náplň kroužku a jeho vedení. Kroužek začíná a končí vždy ve stejnou dobu.

Důležité informace pro členy ZÚ /kroužků/ a jejich rodiče /zákonné zástupce/:

Čtěte pozorně!

   1/ Na vybraný zájmový útvar /ZÚ - kroužek/, musíte mít vyplněnou přihlášku a provedenou platbu. U sportovních kroužků zdravotní posudek.

   2/ Rezervaci v zájmových útvarech poskytujeme při zápisu pouze oproti vyplněné přihlášce  a provedené platbě.

   3/ V případě neuhrazení poplatku za ZÚ do termínu 18. 9. 2021, bude místo v ZÚ, nabídnuto jinému zájemci a účastníci /zák. zástupci/ jsou povinni doplatit všechny navštívené

       schůzky v částce 50,- Kč za jednu navštívenou hodinu.

   4/ Přihlášku je možné si vyzvednout v DDM nebo na www.ddmstod.eu . Na jeden kroužek vždy jedna přihláška. /přihláška je nutná i pro vstup do klubů/.

   5/ Termíny prvních schůzek jsou uvedeny v nabídce ZÚ. 

   6/ U menších dětí je lepší, když na zahajovací schůzku přijde i rodič.    

   7/ Počet členů v jednotlivých ZÚ je omezen.

   8/ Není-li uvedeno jinak, trvá schůzka 60 minut, termínově od září 2020 do 28. května 2021. Kroužky neprobíhají o školních prázdninách.

   9/ Pokud se rozhodnete již zaplacený ZÚ nenavštěvovat, je třeba se písemně odhlásit.  Část poplatku za ZÚ bude vrácen jen v případě zdravotních potížích dítěte spojených s náplní

       ZÚ /nutné potvrzení od lékaře/.

  10/ Rodiče zodpovídají za dítě při cestě na kroužek i z kroužku.

  11/ Rodiče se zavazují omluvit každou nepřítomnost dítěte na schůzce. Informovat se o další navazující schůzce, zda nedošlo ke změně času či jaké pomůcky budou děti při činnosti

        potřebovat, na první hodině jsou všichni seznámeni s provozním řádem DDM

  12/ Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního  

        spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny, změny zdr. stavu dítěte

  13/ Děti si nosí na všechny ZÚ přezůvky, na sportovní ZÚ čistou obuv s vhodnou podrážkou. 

  14/ Členové ZÚ nenosí na schůzky předměty nesouvisející s náplní kroužku /kuličkové pistole,…/, předměty ostré a nebezpečné zdraví. Rovněž tak předměty cenné či větší

        obnos peněz. Mobilní telefon musí být během schůzky vypnutý. Za případnou ztrátu mobilního telefonu DDM neručí. V případě potřeby je možné uložit cennosti,

        aktovky,…..v kanceláři DDM /u vedoucího ZÚ/. V žádném případě nesmějí tyto věci zůstat v šatně.

  15/ Člen ZÚ DDM chrání své zdraví. Není dovoleno v prostorách DDM, v okolí budovy a při akcích pořádaných DDM kouřit, pít alkoholické nápoje a užívat omamné látky.

  16/ Zákonný zástupce si je vědom, že v případě porušení vnitřního řádu DDM bude člen ZÚ bez náhrady z další činnosti vyloučen.

  17/ Žáci a studenti - hradí jen poměrnou část nákladů na ZÚ. Skutečná cena je podstatně vyšší a je dotována naším zřizovatelem - městem Stod a z prostředků státní dotace.

  18/ Cena za jednotlivé ZÚ je za celý školní rok. Za tuto cenu garantujeme vždy určitý počet  hodin. Jednotlivé ZÚ v týdnu se počtem hodin liší dle prázdnin, státních svátků apod.

        O počtu garantovaných hodin vás informuje vedoucí ZÚ. 

 

 

ZPĚT

 

© 2023 - DDM Stod
O nás | Kontakt

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete Domu dětí a mládeže Stod, okres Plzeň-jih.

Spravovat cookies